Ewidencja Narzędzi i Aparatury Pomiarowej

Czym jest system ENiAP ?  

 

 ENIAP

ENiAP, to wielomodułowy, w pełni zintegrowany system informatyczny dedykowany średnim i dużym przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz usługowym. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności zapewnia pełne wsparcie i automatyzację procesów związanych z ewidencją oraz kontrolą wszelkiego rodzaju narzędzi i aparatury kontrolnej, pomiarowej i rejestracyjnej.

Nasz system, to produkt całkowicie polski (z polskim interfejsem i dokumentacją), dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych w tym standardów Unii Europejskiej. System został zaprojektowany przez zespół wysoko wykwalifikowanych projektantów, programistów i konsultantów, którzy stanowią silne wsparcie merytoryczne dla klientów. Każda nowa wersja systemu ENiAP jest dostosowana do zmieniających się przepisów prawnych oraz wzbogacona o nowe funkcje zwiększające ergonomię pracy.

Szeroko rozwinięta funkcjonalność w połączeniu z możliwościami parametryzacji i konfiguracji pozwalają na dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb klienta. Elastyczność systemu, umożliwia integrację z zewnętrznymi aplikacjami. Bazując na wieloletnich doświadczeniach naszej firmy, wypracowano metodykę wdrożeń systemu, która pozwala na prowadzenie projektu wg sprawdzonego planu zapewniając skuteczność, optymalizację i znaczne skrócenie czasu wdrożenia (do kilku dni roboczych).

System działa w układzie klient-serwer. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii – Microsoft SQL Server 2000 — zapewnia sprawną, bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo danych oraz integrację z innymi aplikacjami.
System wspiera obieg dokumentacji przedsiębiorstwa w zakresie norm ISO.

Główne zalety systemu:

 

  • Automatyzacja prac narzędziowni i laboratoriów pomiarowych.
  • Bieżąca i historyczna informacja o lokalizacji przyrządów w oparciu o strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
  • Bieżąca i historyczna informacja o przeprowadzonych kontrolach.
  • Automatyczne generowanie harmonogramów kontroli.
  • Rejestrowanie wyników kontroli
  • Automatyczne obliczenia błędów pomiarowych.
  • Wydruk świadectw kontroli.
  • Ewidencja uszkodzeń i napraw (w przygotowaniu).
  • Możliwość prowadzenia ewidencji na potrzeby własnej firmy oraz firm obcych.
  • Obsługa i ewidencja nieograniczonej liczby narzędzi, przyrządów pomiarowych.
  • Mechanizm powiązania obiektów zewnętrznych (pliki Word, Exel, skanowane dokumenty, zdjęcia, schematy, protokoły, itp.) z zapisami w ewidencji.
  • Niska cena.

 

Funkcjonalność systemu

System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które prowadzą szeroko pojmowaną gospodarkę narzędziami pomiarowymi i aparaturą kontrolno – pomiarową oraz zobligowane są do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, bieżącej kontroli stanu technicznego i legalizacji posiadanych urządzeń i aparatury. System wyposażony jest w mechanizmy pozwalające na pełną ewidencję zdarzeń związanych z posiadaniem, lokalizacją, stanem technicznym urządzeń. Dzięki swojej budowie, otwartej architekturze i elastyczności w prosty sposób można dostosować całą aplikację do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

System składa się z sześciu powiązanych ze sobą modułów tworzących logicznie funkcjonalną całość :

  • Moduł Ewidencja – Kartoteka główna,
  • Moduł Lokalizacje,
  • Moduł Kontrole,
  • Moduł Serwis,
  • Moduł Klienci,
  • Moduł Raporty i Analizy.

 

Moduł Ewidencja

Umożliwia wprowadzanie oraz przechowywanie danych o eksploatowanych narzędziach i aparaturze. Prezentacja danych w formie drzewiastej, hierarchicznej struktury odzwierciedlającej organizację przedsiębiorstwa, znacznie ułatwia użytkownikom pracę z systemem. W ramach opisywanego modułu możemy uzyskać szczegółowe informacje reprezentowane przez następujące kategorie informacji:


Rys. 1 Lista ewidencji

  1. Dane identyfikacyjne:
    numer ewidencyjny urządzenia,
    nazwa,
    numer fabryczny,
    producent,
    dostawca,
    data przyjęcia na stan ewidencyjny.
  2. Dane kwalifikacyjne na naszej liście:
    klasyfikacja (rodzaj urządzenia),
    typ,
    aktualny stan,
    statut techniczny (sprawny, uszkodzony, w trakcie legalizacji).
  3. Dane lokalizacyjne:
    miejsce pracy,
    rodzaj lokalizacji.

Każde zarejestrowane w systemie urządzenie i aparatura posiada indywidualną kartę ewidencyjną zawierającą szczegółowe dane o jego cechach, stanie technicznym, przeprowadzonych/planowanych kontrolach, zakresach pomiarowych, itd.
Ważną cechą systemu jest brak ograniczeń co do ilości rejestrowanych danych, takich jak:

Parametry,
Zakresy pomiarowe,
Planowane kontrole,

Znaczy to iż nie ma żadnych ograniczeń w prowadzeniu ewidencji dla przyrządów wielozakresowych.

Duża część danych na kartotekach „zasilana” jest z wcześniej zdefiniowanych słowników. Mechanizm taki znacznie skraca czas potrzebny na wprowadzanie danych i eliminuje możliwości pomyłek.

 


Rys. 2 Karta ewidencyjna

Kolejną ważną cechą systemu jest elastyczność w zakresie dostosowania programu do wymogów i potrzeb użytkownika. Właściwość tą zapewnia rozbudowany system słowników, który obejmuje w ramach przyrządów i aparatury pomiarowej m.in. :

Klasyfikację.
Grupowanie w trzech gałęziach – / Grupa -> Rodzaj -> Typ /.
Parametry techniczne.
Zakresy pomiarowe.
Rodzaje kontroli.
Stany.
Statusy.
Producentów.
Dostawców.

Dane słownikowe są definiowane na etapie wdrożenia i ściśle zależą od specyfiki przedsiębiorstwa. Prostota tego procesu pozwala na bardzo szybkie wdrożenie systemu w przedsiębiorstwie tym samym minimalizując koszty do absolutnego minimum.

 

Rys. 3 Listy słowników

 

Moduł Kontrole

Skupia w sobie szereg funkcji powiązanych z prowadzoną kontrolą przyrządów. Dotyczy przede wszystkim informacji związanych z legalizacją, kalibracją, okresowymi przeglądami. Moduł umożliwia kontrolę okresu dopuszczenia do pracy w ramach wydanego świadectwa lub okresowych kontroli narzuconych przez producenta bądź wynikającą z przepisów (np. przepisów bezpieczeństwa). Ważną funkcją systemu jest bieżąca kontrola okresów ważności narzędzi i aparatury pomiarowej, dla których czas pomiarów podlega okresowym, obowiązkowym sprawdzeniom. Moduł posiada bardzo rozbudowany system wyliczania harmonogramów kontroli w oparciu lokalizacje, typy kontroli, zaległości, itp.

Moduł umożliwia rejestrację arkuszy pomiarowych, czyli wyników pomiarów i sprawdzeń dla dowolnej ilości zakresów pomiarowych zarejestrowanych na karcie ewidencji.

Dodatkowym atutem modułu jest możliwość drukowania świadectw i protokołów kontrolnych z wynikami pomiarów, danymi osób uprawnionych do wydawania stosownych zezwoleń (dotyczy dyrektywy unijnej obowiązującej od 01.01.2006 Dyrektywa Narzędziowa wydana przez Unię Europejską nr 89/655/EU)

 


Rys. 4 Kartoteka kontroli i lista rodzajów kontroli

Omawiany moduł dostarcza m.in. informacji dotyczących :

rodzaju przeprowadzonej kontroli (bieżąca i historyczna informacja o kontrolach),
stosowanych metod pomiarowych wraz z wynikami pomiarów oraz osobami przeprowadzającymi kontrole,
wyceny kontroli,
warunków środowiskowych miejsca badania.

 

Moduł Lokalizacja

Służy do ewidencjonowania ruchu przyrządów w przedsiębiorstwie i poza nim.

Ewidencja ta opiera się na strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa zdefiniowanej w programie w formie drzewa oraz obiektów przyporządkowanych do poszczególnych gałęzi. Takie struktury możemy budować dla dowolnej ilości przedsiębiorstw dla której prowadzimy ewidencję.

Jako gałęzie wyróżniamy :

Przedsiębiorstwo,
Wydział,
Oddział.

Obiekty to :

Urządzenia,
Ludzie – użytkownicy,
Magazyny.

W systemie wyróżniamy jeszcze lokalizacje zewnętrzne (poza przedsiębiorstwem) tj:

Serwis,
Wypożyczenia.

 


Rys. 5 Kartoteka ewidencji lokalizacji i drzewa struktury organizacyjnej

 

Moduł Serwis

Pozwala na rejestrowanie zdarzeń związanych z uszkodzeniami i naprawami przyrządów pomiarowych.

Z modułu uzyskujemy konkretne dane liczbowe o kosztach napraw przyrządów, przyczynach uszkodzeń, zalecanych przeciw działaniach, itp. Wszystkie dane wyjściowe mogą być rozpatrywane pod różnym „spojrzeniem” tj. od pojedynczego przyrządu na całym przedsiębiorstwie skończywszy.

Cała ewidencja odbywa się w oparciu o zdefiniowane dane słownikowe tworzone przez użytkownika. Połączenie słowników serwisowych z pozostałymi słownikami (struktura firmy, klasyfikacje, itp.) pozwala zadawać przekrojowe „pytania” programowi np. :

„pokaż przyrządy, których wartość napraw przekroczyła, wartość zakupu”
„pokaż najczęściej występujące uszkodzenia i koszty ich napraw”
„jakie najczęstsze przyczyny uszkodzeń występują na walcarce dużej”

 

Ewidencje prowadzi się w czterech głównych rejestrach :

  • Uszkodzenia
  • Przyczyny uszkodzeń
  • Przeciwdziałania
  • Naprawa
    • Robocizna
    • Materiały

 


Rys. 6 Ewidencja uszkodzeń i napraw

 

Moduł Raporty i Zestawienia

System ENiAP został wyposażony w sprawny system filtrowania danych w oparciu o bieżące
i historyczne dane.

Główną cechą systemu są intuicyjne wydruki w oparciu o widoczne listy danych. Wydruki te odnoszą się nie tylko na widocznych rekordów, ale do formy graficznej czyli ustawienia kolejności i rozmiarów kolumn jak i ich widoczności.
Licząc te możliwości system oferuje przeszło 60 różnorakich zestawień.

Pozostałe cechy raportów i zestawień to :

Elastyczny system przeszukiwania list danych.
Raporty w oparciu o listy – co widzisz to drukujesz.
Szeroki zakres parametryzowania raportów i analiz niezależnych.

 


Rys. 7 Raporty i zestawienia 

Warunki gwarancyjne i serwisowe

Producent udziela na swoje produkty gwarancji producenta w pojęciu Kodeksu Cywilnego. W ciągu roku od zakupu systemu wszystkie nowe wersje są dostarczane BEZPŁATNIE. Producent gwarantuje ciągłą zgodność systemu z wymaganiami prawa. Gwarantujemy systematyczny rozwój technologii naszego produktu w oparciu o zgłaszane sugestie użytkowników. Oferujemy także bieżący serwis eksploatacyjny.

Po zakończeniu rocznej gwarancji Użytkownik ma prawo przystąpienia do programów: „ASYSTA TERMINOWA ENiAP” lub „ASYSTA OTWARTA ENiAP”. Przystąpienie do programów gwarantuje przedłużenie wszystkich wymienionych powyżej praw na kolejny rok (na takich samych warunkach jak przy zakupie) wraz z prawem do bezpłatnego otrzymania wszystkich nowych wersji oprogramowania.

 

Realizacja kontraktu, harmonogram i metodyka wdrożenia

Rozwiązania koncepcyjne, wybór metodyki zarządzania projektem, metodyki wdrożenia uściślany jest na etapie „Analizy przedwdrożeniowej” diagnozującej procesy w firmie zamawiającego. Standardowo okres wdrożenia nie przekracza 1 – 7 dni roboczych.
Szacunkowy koszt wdrożenia zazwyczaj wynosi 20-30 % wartości licencji na system w zależności od zakresu merytorycznego wdrożenia, zakresu prac, rozległości struktury informatycznej itp. oraz przyjętej metodyki szkolenia.

Podstawą procesu wdrożenia, które osiąga założone cele wdrożeniowe jest zidentyfikowanie i opracowanie optymalnego modelu ewidencji narzędzi pomiarowych. Model narzędziowni jest opisywany w postaci listy zachodzących procesów. Sposób opisu procesów dostosowano do ogólnie przyjętej metodyki i standardów.

Koszty serwisu i utrzymania ciągłości gwarancji

„ASYSTA TELEFONICZNA ENiAP” – usługa zdalnego monitorowania i serwisowania pracy systemu. W ramach w/w usługi użytkownik ma dostęp do bezpłatnego, telefonicznego wsparcia technicznego w naszej firmie.

„ASYSTA TERMINOWA ENiAP” – może być zakupiona w okresie do 60 dni od daty wygaśnięcia gwarancji. Koszt zakupu asysty na rok wynosi 25% sumy wartości licencji kupionych przez klienta liczonych od aktualnego cennika ENiAP.

„ASYSTA OTWARTA ENiAP” – może być zakupiona po 60 dniach od daty wygaśnięcia gwarancji. Koszt zakupu asysty na rok wynosi 38% sumy wartości licencji kupionych przez klienta liczonych od aktualnego cennika ENiAP.

Baza danych MS SQL nie podlega dodatkowym opłatom rocznym, serwisowym czy maitenans. Nie ma też opłat związanych z przedłużeniem gwarancji na zakupioną wraz z systemem wersją bazy danych.